farfalla Aromablandning Atemwohl

Perfekt under den kalla årstiden

133 kr

(26.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 5 ml

Leverans senast måndag, 05. juni om du beställer senast onsdag klockan 09:15.

Bara 9 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Stärker andarna
 • Med eteriska oljor av sandelträ
 • Varm, mild doft

Artikelnr.: XEC-FAR-ambgaw, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019545

Beskrivning

Sandelträets balsamiska egenskaper gör denna högkvalitativa, helt naturliga eteriska olja till en perfekt följeslagare under kalla dagar. Används i en doftlampa eller diffusor, den delikata doften uppmuntrar dig att andas djupt och bekvämt.

Produkttyper: Doftblandningar & eteriska oljor
Doftnoter: Träig
Varumärke: farfalla
Produktegenskap: Minskar plast, Vegansk
Ingredienser
 • Sandelträ
 • Thymian
 • Linalool
 • Eukalyptus
 • Tolu-Balsam
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • p301+p310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast giftinformationscentralen eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om farfalla Aromablandning Atemwohl

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Aromablandning Atemwohl

Liknande produkter: